ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Оферта №1 від 01 вересня 2023 року

СПРАВЖНЯ ОФЕРТА ДІЄ ПРИ УМОВІ РЕЄСТРАЦІЇ І ОПЛАТІ УЧАСТИНИ В ОНЛАЙН НАВЧАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

СПРАВЖНЯ ОФЕРТА РОЗМІЩЕНА НА САЙТІ ПРОЕКТУ
https://studentway.org.ua/

СПРАВЖНЯ ОФЕРТА ДІЙСНА ДО 31 ГРУДНЯ 2023 РОКУ

СПРАВЖНЯ ОФЕРТА ДІЄ ПРИ УМОВІ РЕЄСТРАЦІЇ І ОПЛАТІ УЧАСТИНИ В ОНЛАЙН НАВЧАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

СПРАВЖНЯ ОФЕРТА РОЗМІЩЕНА НА САЙТІ ПРОЕКТУ
https://studentway.org.ua/

СПРАВЖНЯ ОФЕРТА ДІЙСНА ДО 31 ГРУДНЯ 2023 РОКУ

Фізична особа підприємець Коваленко Олег Володимирович, що діє на підставі витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій, дата запису 21.05.2021, номер запису 2 224 017 0000 013804
(далі – Виконавець) на укладення договору про проведення онлайн навчання на нижченаведених умовах:

Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується надати особі, яка акцептувала справжню оферту (далі – Замовник), які онлайн курс навчання, а Замовник зобов’язується ці послуги прийняти та сплатити.

1.2. Послуги надаються у формі забезпечення доступу Замовника до онлайн-трансляції навчання залучених Виконавцем викладачів, які є висококваліфікованими спеціалістами в галузі філології і польської мови

1.3. Назва, програма, ціна та терміни проведення онлайн навчання визначаються згідно з розкладом, розміщеним на сайті Виконавця за адресою: https://studentway.org.ua/, та заявці Замовника, складеної на сайті при онлайн реєстрації участі на відповідні онлайн навчання.

1.4. Акцепт цієї оферти вважається здійсненим за умови попередньої онлайн реєстрації на сайті Виконавця на відповідне онлайн навчання та оплату участі в ньому.

Права та обов’язки Виконавця
2.1. Виконавець має право:

2.1.1. Самостійно визначати програму, обсяг та формат проведення онлайн навчання.

2.1.2. У разі необхідності в односторонньому порядку змінювати дати проведення навчання, повідомивши про це Замовника не пізніше ніж за 3 днів до вказаної на сайті Виконавця за адресою: https://studentway.org.ua/ дати його початку.

2.1.3. Виконавець має право заблокувати доступ до сайту для Замовника, якщо він своїми діями чи бездіяльністю порушує умови цього Договору та/або інші вимоги Виконавця.

2.1.4. Виконавець має право перевірити дані Користувача та інших осіб, зазначених Користувачем, за критеріями Виконавця. Крім того, Виконавець має право вимагати від Користувача пред’явлення документів, що засвідчують його особу, та надання інших даних, що ідентифікують Користувача, у випадках, передбачених умовами відповідних заходів, або законодавством України. У разі не надання документів або невідповідності відомостей у них Виконавець має право відмовити Користувачеві у наданні послуг.

2.1.5. Стягнути із Замовника збитки у повному обсязі у разі порушення Замовником умов договору.

2.1.6. У разі порушення Замовником умов договору за п. 3.3. Договору, якщо навчання реалізується за допомогою онлайн-трансляції, Виконавець має право заблокувати доступ без повернення коштів. Фактом порушення може бути вхід за унікальним посиланням більш ніж з 2-х пристроїв та IP-адрес, а також інші встановлені Виконавцем факти порушення.

2.2. Виконавець зобов’язаний:

2.2.1. Зарахувати Замовника до групи учасників навчання після акцепту справжньої оферти.

2.2.2. Організувати та забезпечити належне надання послуг, передбачених у пункті 1 цієї оферти.

2.2.3. Надати Замовнику після проведення онлайн навчання доступ до запису проведеного навчання через можливість використання посилання на відповідну інтернет-сторінку на термін визначений раніше та зазначений в описі.2.2.4. Інформувати Користувача про статус Замовлення та факт надходження оплати за Замовлення. Фактом, що Користувач інформований, є факт надсилання електронного листа на адресу електронної пошти, вказану Користувачем при реєстрації на Сайті, що містить інформацію, що підтверджує.

2.3. Виконавець не несе відповідальності за недостовірні або помилково введені дані при реєстрації, внаслідок чого Замовник не отримав листа або смс-повідомлення від Виконавця, а також у разі, якщо дані повідомлення не були доставлені через блокування провайдера, спам-фільтрів та інших факторів, не залежить від Виконавця.

Права та обов’язки Замовника

3.1 Замовник має право:

3.1.1. Вимагати належного виконання Виконавцем своїх зобов’язань.

3.1.2. Відмовитись від цього договору згідно з п. 7 Оферти.

3.2. Замовник зобов’язується:

3.2.1. Оплатити послуги Виконавця у розмірі та строки, передбачені цією офертою.

3.2.2. Утримуватись від здійснення запису трансляцій онлайн навчання та його розповсюдження (у будь-якому вигляді, у тому числі у формі розміщення в мережі інтернет) без згоди Виконавця, а також від ретрансляції (у тому числі платної) навчання для осіб, які не укладали з Виконавцем договору на участь в онлайн навчанні.

3.2.3. Замовник зобов’язується надавати достовірну та за потреби повну інформацію при використанні Сайту, заповнити ці реєстраційні дані, вказавши свої ПІБ, номер телефону та електронну пошту.

3.2.4. Самостійно перевірити дані Замовлення перед його оформленням. Замовник несе повну відповідальність за достовірність та правильність даних, використаних ним під час оформлення Замовлення.

3.2.5. Ознайомитись із змістом, умовами реєстрації та порядком проведення навчання, а також з додатковими вимогами, що пред’являються Виконавцем до оформлення Замовлення. У разі якщо Замовнику не зрозумілі будь-які умови проведення навчання, у тому числі порядок оплати, Замовник зобов’язується уточнити ці умови, а при неможливості уточнення відмовитися від оформлення Замовлення та навчання.

3.3. Відповідальність сторін

3.3.1. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності перед Замовником або третіми особами за будь-які збитки, пов’язані з використанням сайту, вмісту сайту або інших матеріалів, до яких було отримано доступ із сайту.

3.3.2. Замовник бере на себе повну відповідальність за отримання унікального доступу до навчання за допомогою онлайн-трансляції. Замовник приймає умови, що його доступ до онлайн-трансляції призначений для його одноосібного перегляду, та що будь-яке часткове або повне копіювання та відтворення, передача третім особам, перепродаж без дозволу Виконавця заборонені та є порушенням законодавства України.

ЗАМОВНИК ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ НЕ ПІДПРИЄМАТИ НАСТУПНИХ ДІЙ:

Розповсюджувати, копіювати відеозаписи навчання будь-яким із можливих способів.

Передавати свій логін та пароль від особистого кабінету на сайті https://studentway.org.ua/, а також персональні посилання з доступом для перегляду відео третім особам.

3.3.3. Замовник обізнаний, що навчання, до онлайн та офлайн трансляції, яких надається доступ Замовнику, є об’єктами авторських прав, що підлягають правовій охороні, а також повністю усвідомлює, що у випадках порушення авторських прав та виняткових прав правовласника Замовник може бути залучений до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності.

3.3.4. Замовник приймає він відповідальність за планування часу відвідування навчання. Виконавець не несе відповідальності за неповідання Замовником навчання за належного виконання своїх зобов’язань.

3.3.5. Усі матеріали, розміщені на сайті https://studentway.org.ua/ є власністю Виконавця, будь-яке повне чи часткове копіювання та відтворення будь-яких матеріалів без дозволу заборонено.

Оплата послуг

4.1. Надання послуг за цим договором здійснюється Виконавцем на підставі попередньої реєстрації Замовника шляхом заповнення форми онлайн реєстрації на сайті https://studentway.org.ua/ та наступної передоплати обраного навчання. Ціна участі в онлайн навчанні визначається на відповідній сторінці сайту, в умовах участі, розміщених на сторінці відповідного навчання.

4.2. Оплата провадиться у безготівковому порядку на банківський рахунок Виконавця до початку навчання. Після закінчення процесу онлайн реєстрації Замовнику буде надано можливість для оплати участі такими способами: банківською карткою; liq pay, Приват24. Вибір однієї із зазначених форм оплати належить Замовнику.

Внесення оплати за Замовника третьою особою допускається за обов’язкового повідомлення Виконавця до початку майстер-класу.

4.3. Усі банківські комісії, які утримуються банком, безпосередньо залученим Замовником для переказу коштів на адресу Виконавця, відносяться на Замовника (оплачуються ним за власний рахунок) за винятком випадків, коли Виконавець має прямий договір з таким банком, за яким комісії за переказ коштів на користь Виконавця утримуються банком безпосередньо з допомогою Виконавця.

4.4. Факт надання послуг підтверджується внутрішнім електронним реєстром Виконавця, що підтверджує факт участі Замовника в онлайн навчанні (напрямок Виконавцем Замовнику за адресою електронної пошти, вказаною при реєстрації, інформаційного листа з посиланням на сторінку, за якою у призначений час буде здійснюватися трансляція , коли протягом 3-х робочих днів Виконавцю надходить мотивоване заперечення Замовника щодо факту надання послуг, їх обсягу та якості. При надходженні такого заперечення сторони вживають заходів щодо врегулювання розбіжностей.

Порядок надання послуг

5.1. За умови підтвердження оплати слухач включається до списку учасників майстер-класу. За день до проведення майстер-класу Замовник отримує за адресою електронної пошти, вказаною під час реєстрації, інформаційний лист із посиланням на сторінку, за якою у призначений час здійснюватиметься трансляція навчання.

5.2. Протягом усієї трансляції навчання учасники мають можливість спостерігати відеозображення лектора та чути відповідний виступ. Під час трансляції навчання учасники мають можливість ставити запитання лектору через онлайн-чат у відведений лектором час. Відповіді на всі питання, що залишилися в чаті Виконавцем не гарантується.

5.4 Запис проведеного навчання Замовнику надається через можливість використання посилання на відповідну інтернет-сторінку на строк, зазначений в описі.

Технічні умови участі

6.1 Для нормальної участі в онлайн навчанні необхідно заздалегідь перевірити готовність комп’ютера Замовника та відповідні параметри доступу до Інтернету.

6.2. Для участі в онлайн навчанні потрібен підключений до швидкісного інтернету комп’ютер та навушники/колонки. Мікрофон або відеокамера не потрібні.

6.3. При низькій швидкості інтернету можуть виникнути затримки звуку та відео під час трансляції онлайн навчання.

6.4. Обов’язковою умовою участі в онлайн навчанні є наявність на комп’ютері учасника встановленої програми для організації он -лайн трансляцій

6.5. Замовнику необхідно наперед обов’язково з’ясувати, яким типом доступу до Інтернету забезпечено його комп’ютер. Якщо підключення здійснюється через проксі-сервер, трансляція онлайн, як правило, регулярно переривається через наявність спеціальних обмежень на проксі-сервері, який використовується Замовником. Тому Замовнику слід наперед зняти відповідні обмеження.

6.6. Рекомендуємо використовувати останні версії наступних Інтернет-браузерів Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox або Safari.

6.7. Для кожного учасника он-лайн навчання здійснюється унікальне шифрування відеозапису трансляції.

Розірвання договору та його наслідки

7.1. Кожна із сторін має право в односторонньому порядку відмовитися від договору до початку навчання.

7.2. У випадку, коли онлайн навчання скасовано або перенесено на іншу дату, Замовник має право відмовитися від виконання договору та вимагати від Виконавця повернення коштів, сплачених за перенесене/скасоване навчання.

7.3. У разі якщо менше, ніж за 7 (Семи) календарних днів до початку навчання, Замовник відмовився від виконання договору на підставах, не пов’язаних з невиконанням Виконавцем своїх зобов’язань за договором, кошти Замовнику не повертаються.

7.3. Повернення коштів на підставі п.7.2 цього договору здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Виконавцем заяви Замовника про повернення коштів із зазначенням необхідних банківських реквізитів. У зазначених вище випадках вимога про повернення має бути надіслана Замовником Виконавцю на адресу електронної пошти Виконавця: info@studentway.org.ua Виконавець повертає Замовнику кошти за вирахуванням комісії

7.4. Виконавець не несе відповідальності за технічні збої в трансляції, що відбулися на лініях зв’язку Замовника або з інших технічних причин, що залежать від Замовника та провайдера Інтернет-зв’язку.

Інші умови.

8.1. Замовник дає свою згоду на збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, знищення наступних персональних даних, наданих Виконавцю під час укладання цього договору: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса реєстрації, номер телефону та адресу електронної пошти. Ця згода надається без обмеження терміну дії.

8.2. Усі суперечки за цим договором підлягають розгляду у державних судах України згідно з чинним процесуальним законодавством України

8.3. У разі неналежного виконання чи невиконання своїх обов’язків за договором сторони несуть відповідальність відповідно до цивільного законодавства України.

Персональні дані

9.1. Користувач дає свою згоду на обробку персональних даних як без використання засобів автоматизації, так і з їх використанням.

9.2. Цілями обробки персональних даних є виконання Виконавцем умов цього договору, а також проведення рекламних кампаній та маркетингових досліджень.

9.3. Передача персональних даних третім особам здійснюється відповідно до чинного законодавства України та угод між Виконавцем та Користувачем.

9.4. Згода може бути відкликана Користувачем шляхом надсилання письмової заяви Виконавцю на електронну адресу, вказану на сайті https://studentway.org.ua/ після припинення терміну дії договору.

Реквізити виконавця:
ФОП Коваленко Олег Володимирович І.Н.ІНН 2338000539
Адреса: Вул Казакова 2 д, оф. 601
49051, ПриватБанк, МФО банку:305299
Отримувач платежу: КОВАЛЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
IBAN: UA423052990000026008050028866
Рахунок отримувача: UA423052990000026008050028866

ДОКУМЕНТИ:

Є ПИТАННЯ?

+38 (050) 270-88-32
+38 (097) 113-76-29

Безкоштовна Консультація

Агентство навчальних програм “StudentWay”

Ваш телефон *
Заполните поле
Ім'я Прізвище *
Заполните поле
Електронна пошта
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Виберіть найближчий офіс
Выберите значение

Або
зателефонуйте нам зараз за телефонами:
(097) 113 76 29, (050) 270 88 32

Назад
WhatsApp
Telegram
Skype
Messenger
Viber
ОНЛАЙН ЧАТ