Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В ПРАЗІ

České vysoké učení technické v Praze

Информация на русском языке находится внизу страницы

České vysoké učení technické v Praze

Чеський Технічний Університет у Празі

Вартість навчання: чеською мовою - безкоштовно, англійською - платне

Категорія: університет

Статус вузу: Державний

Місто: Прага

Рік заснування: 1707

Освітні рівні: бакалаврат, магістратура, докторантура

Веб-сайт: www.cvut.cz 

Адреса: Zikova 1903/4 166 36 Praha 6 Česká republika

ФАКУЛЬТЕТИ

Консультації стосовно вступу за телефоном + 38 097 113 76 29

Чеський Технічний Університет в Празі (СVUT) є одним з найстаріших вузів Чехії. У 2007 році йому виповнилося 300 років. На 8 факультетах Університету готують фахівців та науковців у технічних галузях та різних сферах наукової та педагогічної діяльності. Університет дозволяє розвивати потенціал наукових і педагогічних досліджень відповідно до вимог сучасності та світових тенденцій. Активна освітня та науково-дослідна діяльність дає університету право називатися кращим технічним вузом країни, займаючи серйозні позиції на ринку освітніх послуг Європи.

Основна частина навчальних корпусів знаходиться в 6-му районі Праги, поруч з декількома посольствами, японської, американської та німецької міжнародними школами, канадським медичним центром. Навчальні класи та аудиторії вузу оснащені сучасною комп'ютерною технікою, підключені до інтернету та мережі WiFi. Вуз має бібліотеку, в якій зібрано понад півмільйона видань, а також спортивні споруди для занять різними видами спорту. Тут студенти зможуть знайти як основні види спорту: футбол, бадмінтон, лижі, карате, теніс, волейбол, плавання, так і менш поширені: боулінг, пляжний волейбол, стрільба з лука, гольф, сквош, ніндзюцу. В цілому, близько 40 видів спорту, якими учні можуть займатися з досвідченими тренерами, проходячи навчання в СVUT . Також Університет має свій хор, симфонічний і камерний оркестри. Вони дають концерти не тільки для вузу, а й беруть активну участь у культурному житті міста. Крім того, в структуру Технічного Університету входить Інститут Експериментальної та Прикладної Фізики, Центр Технологій та Інновацій, а також Видавничий Центр. Студентам СVUT пропонується для проживання 8 гуртожитків на 8 тис. місць і 8 їдалень, в яких діють спеціальні знижки на харчування. У гуртожитках є кімнати підвищеної комфортності, а також бюджетні варіанти.

Варто відзначити, що викладання в СVUT ведеться переважно чеською мовою. Однак в останні роки, у зв'язку з орієнтацією вузу на міжнародну освіту, керівництво Університету вводить в навчальні плани все більшу кількість англомовних програм. Так, англійською мовою можна вивчати спеціальності за такими напрямами, як кібернетика, інформатика, цивільне будівництво, біомедична техніка, машинобудування, прикладні природничі науки.комфортності.

Абітурієнтам, які мають намір вступати до СVUT, слід заздалегідь з'ясовувати умови вступу на певну спеціальність, так як вони мають ряд істотних відмінностей. Так, наприклад, на деяких факультетах вступних іспитів немає, а на інших – передбачено проходження тестування або складання письмового іспиту з математики.

Випускникам СVUT не варто турбуватися про працевлаштування, так як в вузі налагоджені тісні контакти з найбільшими промисловими і науково-виробничими корпораціями. Таким чином, керівництво може завчасно резервувати вакансії для своїх студентів як в Чехії, так і по всьому світу. Дипломи СVUT дуже високо оцінюються на ринках працевлаштування.

Studentway® - усі права захищено

České vysoké učení technické v Praze

Чешский Технический Университет у Праге

Стоимость обучения: на чешском языке - бесплатно, на английском - платное

Категория: университет

Статус ВУЗа: государственный

Город: Прага

Год основания: 1707

Образовательные уровни: бакалавриат, магистратура, докторантура

Веб-сайт: www.cvut.cz 

Адрес: Zikova 1903/4 166 36 Praha 6 Česká republika

ФАКУЛЬТЕТЫ

Консультации по поступлению

Чешский Технический Университет в Праге (СVUT) является одним из старейших вузов Чехии. В 2007 году ему исполнилось 300 лет. На 8 факультетах университета готовят специалистов и ученых в технических областях и различных сферах научной и педагогической деятельности. Университет позволяет развивать потенциал научных и педагогических исследований в соответствии с требованиями современности и мировыми тенденциями. Активная образовательная и научно-исследовательская деятельность дает Университету право называться лучшим техническим вузом страны, занимая серьезные позиции на рынке образовательных услуг Европы.

Основная часть учебных корпусов находится в 6-м районе Праги, рядом с несколькими посольствами, японской, американской и немецкой международными школами, Канадским медицинским центром. Учебные классы и аудитории вуза оснащены современной компьютерной техникой, подключены к Интернету и сети WiFi. Вуз имеет библиотеку, в которой собрано более полумиллиона изданий, а также спортивные сооружения для занятий различными видами спорта. Здесь студенты смогут найти как основные виды спорта: футбол, бадминтон, лыжи, каратэ, теннис, волейбол, плавание, так и менее распространенные: боулинг, пляжный волейбол, стрельба из лука, гольф, сквош, ниндзюцу. В общей сложности – около 40 видов спорта, которыми учащиеся могут заниматься с опытными тренерами, проходя обучение в СVUT . Также Университет имеет свой хор, симфонический и камерный оркестры. Они дают концерты не только для вуза, но и активно участвуют в культурной жизни города. Кроме того, в структуру технического университета входит Институт экспериментальной и прикладной физики, центр технологий и инноваций, а также издательский центр. Студентам СVUT предлагается для проживания 8 общежитий на 8 тыс. мест и 8 столовых, в которых действуют специальные скидки на питание. В общежитиях есть здания с комнатами повышенной комфортности, а также бюджетные варианты.

Стоит отметить, что преподавание в СVUT ведется преимущественно на чешском языке. Однако в последние годы, в связи с ориентацией вуза на международное образование, руководство университета вводит в учебные планы все большее количество англоязычных программ. Так, на английском языке можно изучать специальности по таким направлениям, как кибернетика, информатика, гражданское строительство, биомедицинская техника, машиностроение, прикладные естественные науки.

Абитуриентам, которые намерены поступать в СVUT, следует заранее выяснять условия поступления на определенную специальность, так как они имеют ряд существенных различий. Так, например, на некоторых факультетах вступительных экзаменов нет, а на других – предусмотрено прохождение тестирования или сдача письменного экзамена по математике.

Выпускникам СVUT не стоит беспокоиться о трудоустройстве, так как у вуза налажены тесные контакты с крупнейшими промышленными и научно-производственными корпорациями. Таким образом, руководство может заблаговременно резервировать вакансии для своих студентов как в Чехии, так и по всему миру. Дипломы СVUT очень высоко котируются на рынках трудоустройства.

Studentway® - все права защищены