Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!
OnLine КУРС польської мови для абітурієнтів 2022. Попередній запис >>>

ВНЗ ПОЗНАНІ

УНІВЕРСИТЕТ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА У ПОЗНАНІ
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ПОЗНАНІ
ПОЛІТЕХНІКА ПОЗНАНЬСЬКА
ПРИРОДНІЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ПОЗНАНІ
ВИЩА ШКОЛА ЛОГІСТИКИ В ПОЗНАНІ
ВИЩА ШКОЛА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ТА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ У ПОЗНАНІ
COLLEGIUM DA VINCI
ВИЩА ШКОЛА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ У ПОЗНАНІ

Познань - це одине з найстаріших і древніх міст Польщі. А на сьогоднішній день Познань є одним з найбільших торгових, промислових і освітніх центрів Польщі

Вищу освіту в Познані пропонують такі державні інститути: Політехніка Познаньська, Університет Економічний, Університет ім. А. Міцкевича, Медичний Університет. Поряд з державними вищими навчальними закладами в Познані можна вступити в приватні ВНЗ. Це - Collegium da Vinci, Університет SWPS (відділення в Познані), Вища школа банківської справи та інші вищі навчальні заклади. Випускники Познаньських університетів затребувані на ринку праці, завдяки отриманій якісній освітй, яка більшою мірою грунтується на практиці

Познань та її університети залучають студентів своїм рівнем матеріально-технічної бази, рівнем підготовки, наявністю кваліфікованих кадрів і перспективами подальшого працевлаштування. У Познані серйозно розвинені такі галузі, як машинобудування, легка промисловість, харчова, парфумерна, гумова і скляна галузь

Познань є сусідкою з Німеччиною і це дає свій позитивний відбиток на розвиток міста в цілому, а також на можливості побудувати свою подальшу кар'єру і за межами Польщі

 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АДАМА МИЦКЕВИЧА В ПОЗНАНИ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ПОЗНАНИ
ПОЛИТЕХНИКА ПОЗНАНЬСКАЯ
ПРИРОДНИЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ПОЗНАНИ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЛОГИСТИКИ В ПОЗНАНИ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ОТЕЛЬНОГО БИЗНЕСУ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В ПОЗНАНИ
COLLEGIUM DA VINCI
ВЫСШАЯ ШКОЛА БАНКОВСКОГО ДЕЛА В ПОЗНАНИ

Познань – это один из самых старых и древних городов Польши. А на сегодняшний день Познань является одним из самых крупных торговых, промышленных и образовательных центров Польши

Высшее образование в Познани предлагают такие государственные университеты: Политехника Познаньская, Университет Экономический, Университет им. А. Мицкевича, Медицинский Университет. Наряду с государственными высшими учебными заведениями в Познань можно поступить в частные ВУЗы. Это - Collegium da Vinci, Университет SWPS (отделение в Познани), Shool of form, Высшая школа банковского дела и другие высшие учебные заведения. Выпускники познаньских университетов востребованы на рынке труда, благодаря полученному качественному образованию, в большей степени основанному на практике

Познань и ее университеты привлекают студентов своим уровнем материально-технической базы, уровнем подготовки, наличием квалифицированных кадров и перспективами дальнейшего трудоустройства. В Познани серьезно развиты такие отрасли, как машиностроение, легкая промышленность, пищевая, парфюмерная, резиновая и стеклянная отрасль

Познань соседствует с Германией и это дает свой положительный отпечаток на развитии города в целом, а также на возможности построить свою дальнейшую карьеру и за пределами Польши


Оберіть зручний спосіб зв'язку та отримайте відповіді на свої запитання максимально швидко

Viber

Telegram

Messenger

Whatsapp

Instagram

Studentway® - всі права захищено