Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

СТУДЕНТСЬКА ВІЗА (ПОЛЬЩА)

 

ВІЗОВІ ПИТАННЯ

Шановні Відвідувачі сайта!

Ця стаття носить інформаційний характер. Це означає, що ми не вирішуюємо питань запису і подачі на студентську візу
Всі клієнти нашої Агенції, які підписали з нами договір на вступ, мають повну своєчасну іфнормаційну підтримку з усіх питань, в т.ч. і візових

Студентська віза - національна віза D

Підстава для отримання візи: отримання кандидатом документа про прийом (зарахування) до польського ВНЗ. На підставі цього документа кандидат отримує річну (або піврічну) національну візу (тип D). Такий тип візи має на увазі, що студент під час навчання у вищому навчальному закладі перебуває в Польщі більше 90-та днів.

ПРОЦЕДУРА ОТРИМАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ ВІЗИ

Є 2 варіанти подачі документів на візу на сьогоднішній день

ВАРІАНТ 1: СТАЦІОНАРНА ФОРМА

Крок 1.
Оплатити сервісний збір в банках: Кredobank, Ideabank, ПриватБанк.
Сума збору - еквівалент 18-20 євро (оплата в гривнях).
При оплаті в банку ОБОВ'ЯЗКОВО касиру сказати, що оплата йде для реєстрації на Національну студентську візу.
У квитанції про оплату сервісного збору буде вказано код, за яким буде проводитися реєстрація на подачу документів на візу.
«Нюанси» при оплаті:
- за неповнолітніх (до 18-ти років) студентів оплачують батьки;
для оплати батько при собі повинен мати: свій внутрішній паспорт, внутрішній паспорт студента, закордонний паспорт студента, свідоцтво про народження.
- при оплаті буде вказуватися номер телефону, на який будуть дзвонити з візового центру для вибору дати подання на візу;
дзвонити будуть через добу-троє (робочі дні);
Важливо при собі увесь час тримати телефон.

Крок 2.
Підготувати та подати в певний день і час пакет документів на візу:
- квитанція про оплату сервісного збору і копія квитанції;
- анкета візова (заповнена);
- 2 фотографії, 35 * 45 мм (80% займає особа, світлий фон, без головного убору);
- оригінал закордонного паспорта;
- копія закордонного паспорта (всі сторінки, на яких є позначки);
- оригінал внутрішнього паспорта або ID-карта з витягом про реєстрацію;
- копія внутрішнього паспорта (всі сторінки, на яких є позначки) або ID-карти з витягом про реєстрацію;
- ідентифікаційний код + копія;
- медичний страховий поліс терміном на весь період навчання (з покриттям 30 000 євро на території Шенген-зони);
ЗВЕРТАЄМО УВАГУ: поліс повинен бути оплачений і до нього прикріплена квитанція про оплату
- копія медичного страхового поліса з копією квитанції про оплату;
- документ (рішення) про зарахування до вищого навчального закладу;
- копія документа (рішення) про зарахування до вищого навчального закладу;
- квитанція про оплату за навчання;
- копія квитанції про оплату за навчання;
- документ, що підтверджує наявність житла у студента на час навчання (від ВНЗ - якщо державний ВНЗ; договір найму житла - якщо приватний ВНЗ);
- квитанція про оплату за гуртожиток (або оплату застави, не є обов'язковим);
- копія квитанції про оплату проживання (якщо були оплати);
- фінансове підтвердження наявності грошових коштів на рахунку батьків (або одного з батьків):
1) рахунок в польському банку (або іншою іноземною) - еквівалент 8-16 тисячам злотих особистих коштів 
або
2) рахунок в українському банку - кредитний ліміт на максимально можливу суму 
або
3) якщо хтось із батьків працює в Польщі (іншій країні Європи), то можна довідку з роботи про заробітну плату; працевлаштування має бути офіційним.
- спонсорський лист про фінансування витрат на перебування студента в Польщі, завірений нотаріально  
Якщо кандидат неповнолітній (до 18-ти років), то додатково потрібно:
1) нотаріальна заява обох батьків з дозволом на самостійний виїзд абітурієнта за кордон з метою навчання;
2) копія нотаріального заяви від обох батьків;
3) свідоцтво про народження;
4) копія свідоцтва про народження;
5) копії внутрішніх паспортів обох батьків (всі заповнені сторінки).
Якщо один з батьків не може дати цей дозвіл, то необхідно надати документи, що пояснюють причину: довідка матері-одиночки, свідоцтво про смерть або інший документ.

Крок 3.
Через встановлений термін (8-30 робочих днів) отримати оригінал закордонного паспорта з візою. В індивідуальних випадках терміни можуть визначатися Консулом.

ВАРІАНТ 2: ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА

Крок 1.
Оплатити сервісний збір в банках: Кredobank, Ideabank, ПриватБанк.
Як і в стаціонарній формі

Крок 2.
Після дзвінка оператора, під час якого ви підтвердите варіант дистанційної подачі, формується пакет документів, як в СТАЦІОНАРНОЇ ПОДАЧІ + додаткові бланки для візового центру: заява, договір, акт

Крок 3.
Відправляєте сформований пакет документів новою поштою
При відправці новою поштою оплачується кур'єрська доставка документів в обидві сторони в розмірі 320 грн. і 15 грн. за обслуговування. Відразу ж можна оплатити 45 грн. за смс-інформування.

Крок 4.
Через встановлений термін (8-30 робочих днів) отримати оригінал закордонного паспорта з візою в відділенні нової пошти.

ВИЗОВЫЕ ВОПРОСЫ

Уважаемые Посетители сайта!

Данная статья носит информационный характер. Это значит, что мы не решаем вопросы записи и подачи на студенческую визу.
Все клиенты нашего Агентства, которые подписали с нами договор на поступление, имеют полную своевременную ифнормационную поддержку по всем вопросам, в т.ч. и визовым

Студенческая виза - национальная виза D

Основанием для получения визы является получение кандидатом документа о приеме (зачислении) в польский ВУЗ. На основании этого документа кандидат получаете годовую (или полугодовую) национальную визу (тип D). Такой тип визы подразумевает, что студент во время учебы в вещем учебном заведении находится в Польше более 90-та дней.

ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВИЗЫ

Есть 2 варианта подачи документов на визу на сегодняшний день

ВАРИАНТ 1: Стационарная форма

Шаг 1.
Оплатить сервисный сбор в банках: Кredobank, Ideabank, ПриватБанк.
Сумма сбора - эквивалент 18-20 евро (оплата в гривнах).
При оплате в банке обязательно кассиру сказать, что оплата идет для регистрации на Национальную Студенческую визу.
В квитанции об оплате сервисного сбора будет указан код, по которому будет проводиться регистрация на подачу документов на визу.
«Нюансы» при оплате:
- для несовершеннолетних (до 18 лет) студентов оплачиваются родители;
для оплаты отец при Себе должен иметь: свой внутренний паспорт, внутренний паспорт студента, загранпаспорт студента, свидетельство о рождении.
- при оплате будет указываться номер телефона, на который будут звонить с визового центра для выбора даты подачи на визу;
звонить будут через сутки-трое (рабочие дни)
ВАЖНО при себе все время держать телефон.

Шаг 2.
Подготовить и подать в определенный день и время пакет документов на визу:
- квитанция об оплате сервисного сбора и копия квитанции;
- анкета визовая (заполненная);
- 2 фотографии, 35 * 45 мм (80% занимает лицо, светлый фон, без головного убора);
- оригинал загранпаспорта;
- копия заграничного паспорта (все страницы, на которых есть отметки)
- оригинал внутреннего паспорта или ID-карта с выпиской о регистрации;
- копия внутреннего паспорта (все страницы, на которых есть отметки) или ID-карты с выпиской о регистрации;
- идентификационный код + копия
- медицинский страховой полис сроком на весь период обучения (с покрытием 30 000 евро на территории Шенгенской зоны);
Обращаем внимание: полис должен быть оплачен и к нему прикреплена квитанция об оплате
- копия медицинского страхового полиса с копией квитанции об оплате
- документ (решение) о приеме в высшее учебное заведение;
- копия документа (решения) о приеме в высшее учебное заведение;
- квитанция об оплате за обучение;
- копия квитанции об оплате за обучение;
- документ, подтверждающий наличие жилья у студента на время обучения (от вуза - если государственный ВУЗ; договор найма жилья - если частный ВУЗ);
- квитанция об оплате за общежитие (или оплату залога, не является обязательным);
- копия квитанции об оплате проживания (если были оплаты);
- финансовое подтверждение наличия денежных средств на счету родителей (или одного из родителей):
1) счет в польском банке (или другом иностранном) - эквивалент 8-16 тысячам злотых личных средств
или
2) счет в украинском банке - кредитный лимит на максимально возможную сумму
или
3) если один из родителей работает в Польше (другой стране Европы), то можно справку с работы о заработной плате; трудоустройство должно быть официальным.
- спонсорское письмо о финансировании расходов на пребывание студента в Польше, заверенное нотариально
Если кандидат несовершеннолетний (до 18 лет), то дополнительно потребуется:
1) нотариальное заявление обоих родителей с разрешением на самостоятельный выезд абитуриента за границу с целью обучения;
2) копия нотариального заявления от обоих родителей;
3) свидетельство о рождении;
4) копия свидетельства о рождении;
5) копии внутренних паспортов обоих родителей (все заполненные страницы).
Если один из родителей не может дать это разрешение, то необходимо предоставить документы, объясняющие причину: справка матери-одиночки, свидетельство о смерти или другой документ.

Шаг 3.
Через установленный срок (8-30 рабочих дней) получить оригинал загранпаспорта с визой. В индивидуальных случаях сроки могут определяться Консулом.

ВАРИАНТ 2: ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА

Шаг 1.
Оплатить сервисный сбор в банках: Кredobank, Ideabank, ПриватБанк.
Как и в стационарной форме

Шаг 2.
После звонка оператора, во время которого вы подтвердите вариант дистанционной подачи, формируется пакет документов, как в СТАЦИОНАРНОЙ ПОДАЧЕ + дополнительные бланки для визового центра: заявление, договор, акт

Шаг 3.
Отправляете сформированный пакет документов новой почтой
При отправке новой почтой оплачивается курьерская доставка документов в обе стороны в размере 320 грн. и 15 грн. за обслуживание. Сразу же можно оплатить 45 грн. за смс-информирование.

Шаг 4.
Через установленный срок (8-30 рабочих дней) получить оригинал загранпаспорта с визой в отделении новой почты.


Оберіть зручний спосіб зв'язку та отримайте відповіді на свої запитання максимально швидко

Viber

Telegram

Messenger

Whatsapp

Instagram

Studentway® - всі права захищено