Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

ЧОМУ ОБИРАЮТЬ АВСТРІЮ

 

Напевно, кожен з батьків хоче, щоб його дитина реалізувала себе в індивідуальному і кар'єрному планах. В даному випадку, вибір правильного навчального закладу відіграє ключову роль, так як воно має прямий вплив на розвиток дитини і рівень його працевлаштування в майбутньому. Нижче представлені 7 головних причин чому Австрія є ідеальною країною для навчання в університеті:

1. Вартість навчання

Незважаючи на те, що Австрійська освіта ціниться і приймається в усьому світі, вартість навчання в Австрії варіюється від 380 євро до 760 євро за семестр (в державних вузах) і є незмінним протягом 15 років. Так як двигуном майбутнього прогресу є молоді і талановиті кадри, Австрія зацікавлена ​​в залученні якомога більшої кількості таких кадрів. Тому, держава готова покривати значну частину витрат на навчання не тільки для власних громадян, але і для іноземців, що робить вартість навчання в Австрії одним з найнижчих в Європі

2. Можливість вступу одразу після школи

Такі країни, як Великобританія, приймають абітурієнтів лише після закінчення 2 курсів у вітчизняному вузі. В університети в Австрії можна подавати документи відразу після отримання шкільного атестата, при цьому не потрібно вчитися у вітчизняному вузі 1 або 2 роки. Це робить Австрію одним з найпривабливіших варіантів отримання освіти в Європі відразу після школи

3. Критерії вступу

Найчастіше, для вступу в європейські вузи потрібно пройти жорсткий відбір - мати високий середній бал атестата, мати значні досягнення (срібна або золота медаль, участь в олімпіадах) і здати вступні іспити безпосередньо у вузі. У випадку ж з Австрією, більшість спеціальностей не передбачають жодних вступних іспитів. Більш того, оцінки атестата також не впливають на рішення про зарахування до австрійського університету. В Австрії кожен абітурієнт має право на другий шанс, а відсіювання кандидатів відбувається вже в процесі самого навчання. Головні вимоги для вступу до Австрії - це правильне оформлення всіх необхідних документів та їх своєчасне подання до приймальної комісії

4. Європейський диплом

Можливість роботи за кордоном є однією з головних цілей амбітних і цілеспрямованих студентів. Навчання в Австрії в державних університетах гарантує, що отримана освіта буде визнана в усіх країнах світу. У порівнянні ж, дипломи країн СНД не завжди приймаються в інших країнах або вимагають додаткового підтвердження - нострифікацію. Отримуючи диплом бакалавра, магістра або доктора, випускник не тільки має право продовжити навчання в будь-якому європейському або американському вузах, а й має більш високі шанси отримання престижної роботи за кордоном

5. Кар'єрні перспективи та можливість роботи в Австрії

Найчастіше випускники австрійських вузів не відчувають проблем з працевлаштуванням. Причиною цього є тісна співпраця і партнерські угоди багатьох австрійських університетів з компаніями урядового (державні установи) та приватного (міжнародні корпорації) секторів. Що важливіше, іноземці зі статусом студента мають право працювати певну кількість годин, поєднуючи навчання з роботою. Тому, вже під час навчання, багато студентів починають проходити оплачувані практики/стажування у фірмах і навіть отримують оплачувану роботу на початкових позиціях перед закінченням освіти

6. Рівень життя та безпеки

У світлі останніх ситуацій, якість життя і рівень безпеки стає одним із головних критеріїв при виборі країни навчання. Австрія вважається однією з найбільш благополучних і безпечних країн для життя. Відень, в свою чергу, займає лідируючі позиції за критеріями якості життя і безпеки в світі, маючи титул «Кращого міста в світі» вже кілька років поспіль. Освіта в Австрії дозволяє сконцентруватися на навчанні і роботі, в той час як держава бере на себе всі інші питання

З усіма питаннями щодо вступу до ВНЗ Австрії ТЕЛЕФОНУЙТЕ:

067 636 72 47, 050 270 88 32

 

 

Наверное, каждый родитель хочет, чтобы его ребенок реализовал себя в индивидуальном и карьерном планах. В данном случае, выбор правильного учебного заведения играет ключевую роль, так как оно имеет прямое влияние на развитие ребенка и уровень его трудоустройства в будущем. Ниже представлены 7 главных причин почему Австрия является идеальной страной для обучения в университете:

1. Стоимость обучения

Несмотря на то, что Австрийское образование цениться и принимается во всем мире, стоимость обучения в Австрии варьируется от 380 евро до 760 евро за семестр (в государственных вузах) и является неизменным на протяжении 15 лет. Так как двигателем будущего прогресса являются молодые и талантливые кадры, Австрия заинтересована в привлечении как можно большего числа таких кадров. Поэтому, государство готово покрывать значительную часть расходов на обучение не только для собственных граждан, но и для иностранцев, что делает стоимость обучения в Австрии одним из самых низких в Европе

2. Возможность поступления сразу после школы

Такие страны, как Великобритания, принимают абитуриентов только после окончания 2 курса в отечественном вузе. В университеты в Австрии можно подавать документы сразу после получения школьного аттестата, при этом не нужно учиться в отечественном вузе 1 или 2 года. Это делает Австрию одним из самых привлекательных вариантов получения образования в Европе сразу после школы

3. Критерии поступления

Чаще всего, для поступления в европейские вузы нужно пройти жесткий отбор – иметь высокий средний балл аттестата, иметь значительные достижения (серебряная или золотая медаль, участие в олимпиадах) и сдать вступительные экзамены непосредственно в вузе. В случае же с Австрией, большинство специальностей не предусматривают никаких вступительных экзаменов. Более того, оценки аттестата также не влияют на решение о зачислении в австрийский университет. В Австрии каждый абитуриент имеет право на второй шанс, а отсеивания кандидатов происходит уже в процессе самого обучения. Главное требование для поступления в Австрию – это правильное оформление всех необходимых документов и их своевременная подача в приемную комиссию

4. Европейский диплом

Возможность работы за границей является одной из главных целей амбициозных и целеустремленных студентов. Обучение в Австрии в государственных университетах гарантирует, что полученное образования будет признано во всех странах мира. В сравнении же, дипломы стран СНГ не всегда принимаются в остальных странах или требуют дополнительное подтверждение – нострификацию. Получая диплом бакалавра, магистра или доктора, выпускник не только имеет право продолжить обучение в любом европейском или американском вузах, но и имеет более высокие шансы получения престижной работы за границей

5. Карьерные перспективы и возможность работы в Австрии

Чаще всего выпускники австрийских вузов не испытывают проблем с трудоустройством.  Причиной этого является тесное сотрудничество и партнёрские соглашения многих австрийских университетов с компаниями правительственного (государственные учреждения) и частного (международные корпорации) секторов. Что более важно, иностранцы со статусом студента имеют право работать определенное количество часов, совмещая учебу с работой. Поэтому, уже во время обучения, многие студенты начинают проходить оплачиваемые практики/стажировки в фирмах и даже получают оплачиваемую работу на начальных позициях перед окончанием образования

6. Уровень жизни и безопасности

В свете последних ситуаций, качество жизни и уровень безопасности становится одним их главных критериев при выборе страны обучения. Австрия считается одной из самых благополучных и безопасных стран для жизни. Вена, в свою очередь, занимает лидирующие позиции по критериям качества жизни и безопасности в мире, имея титул «Лучшего города в мире» уже несколько лет подряд. Образование в Австрии позволяет сконцентрироваться на учебе и работе, в то время как государство берет на себя все остальные вопросы

По всем вопросам поступления в Университеты Австрии ЗВОНИТЕ:

067 636 72 47, 050 270 88 32