Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

КАРТА ПОБИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ У ПОЛЬЩІ

КАРТА ПОБИТУ - це документ єврозразка, і має юридичну силу на території всього Євросоюзу. Він містить біометричний фото, адреса прописки (в Польщі), номер PESEL (аналог нашого ІПН) людини і багато іншої інформації. Цей документ видає воєвода (губернатор) відповідно до місця прописки кандидата в Польщі.

Хто може претендувати на Карту czasowego (ТИМЧАСОВОГО) pobytu?
Карту ТИМЧАСОВОГО проживання можуть оформляти: школярі, студенти, робітники.

Для оформлення Карти ТИМЧАСОВОГО побиту студенту необхідно наявність грошових коштів на рахунку кандидата в розмірі не менше суми, яка покриває рік перебування студента в Польщі (ця сума розраховується індивідуально і залежить від вартості навчання та вартості гуртожитку) і надання переліку документів:
- заяву в 2-х примірниках (wniosek). Бланк цієї заяви краще взяти в конкретному воєводському управлінні у відділі у справах іноземців, куди будете подавати документи, так як бланки за формою часто змінюються і можуть трохи відрізнятися в різних воєводствах. Неповнолітні студенти (яким не виповнилося 18 років) повинні подавати документи в присутності одного з батьків, заяву також має бути підписана одним з таких батьків;
- дійсний паспорт з візою (paszport), 1 повна ксерокопії паспорта;
- свідоцтво про народження (перекладене на польську мову *, переклад робиться в Польщі, вартість перекладу за одну сторінку становить близько 35-40 злотих), копія свідоцтва і перекладу;
- 4 актуальних кольорових фотографії (zdjęcia) розміром 4,5 х 3,5 см, знятих протягом останніх 6 місяців на однорідному світлому фоні, з хорошою різкістю, на яких чітко видно очі та обличчя від вершини голови до верхньої частини плечей; особа повинна займати 70-80% знімка; фотографія повинна зображувати людину, що дивиться перед собою, з відкритими очима, не закрите волоссям, з природним виразом обличчя і закритим ротом;
- тимчасова прописка (zameldowanie); студенти, які проживають в гуртожитках, отримують документ про прописку від адміністратора гуртожитку. Студентам, які знімають квартиру, слід звернутися до органів місцевої адміністрації з договором найму житла і паспортом з проханням про видачу такого документа;
- договір про найм житла (umowa najmu), в якому вказана вартість проживання;
- довідка, що підтверджує факт навчання в вузі (zaświadczenie o przyjęciu na studia), береться в деканаті, при цьому обов'язково потрібно сказати, що документ береться для подачі в urząd на карту побиту, так як може існувати спеціальний бланк;
- підтвердження оплати за навчання (potwierdzenie o uiszczenie opłat za studia) видається у відділі квестури (бухгалтерії) ВНЗ; для учнів технікумів і шкіл - довідка про те, що навчання без оплати.
- медична страховка (перекладена на польську мову, якщо вона оформлена в Україні (переклад робиться в Польщі) або страховка польської страхової компанії); вартість страховки в Польщі від 600 злотих за рік; в індивідуальних випадках вимагають польську страховку; копія страховки і перекладу;
- довідка з банку про наявність фінансових засобів (wyciąg z konta bankowego); Рахунок студента повинен бути відкритий в Польщі. Це повинен бути поточний рахунок, а не депозит !!!!!!!! Звертаємо увагу: довідку з банку можуть попросити принести через якийсь час або ж вимагати її повторно.
Наданий список документів є основним, але при подачі документів у вас можуть зажадати ще який-небудь додатковий документ.
Вартість роботи по оформлення Карти тимчасового проживання та виготовлення пластика становить 390 злотих (340 оплачується відразу при подачі пакета документів і 50 при отриманні самої карти).

Важливі моменти:
- максимальний термін, на який іноземцям може бути надано дозвіл на тимчасове проживання, збільшений до 3 років;
- перший дозвіл для іноземців, що навчаються в польських вузах, буде видано на термін 15 місяців (тобто 1 рік і 3 місяці). У ситуації, коли іноземець буде перебувати в Польщі менше, ніж 1 рік, дозвіл видаватиметься на тривалість навчального періоду або курсу навчання і додатково 3 місяці;
- студенти, які подають документи на продовження терміну перебування після закінчення терміну отриманої в перший раз карти, можуть отримати дозвіл на тимчасове проживання терміном до 3 років;
- студенти-випускники польських ВНЗ, які закінчили навчання і отримали диплом польського вузу, можуть подавати заяву на дозвіл на тимчасове перебування терміном до 1 року з метою пошуку роботи;
- подати документи на отримання можна тільки особисто;
- при подачі документів будуть зняті відбитки пальців;
- отримати карту тимчасового проживання можна тільки особисто.

Навіщо потрібно оформляти карту побиту?
1) Карта побиту замінює візу, продовжується на території Польщі;
2) Офіційно влаштуватися на роботу можна тільки з карту побиту;
3) Якщо у студента будуть перездачі після літньої сесії, то вони призначаються на вересень. Документ для продовження візи студент отримує тільки після здачі сесії, тобто в кінці вересня-початку жовтня, повертається в Україну, продовжує візу і тільки після цього їде на навчання (на тиждень-два пізніше початку занять).
При наявності карту побиту візу продовжувати не потрібно!!!

КАРТА ПОБЫТА — это документ еврообразца, и имеет юридическую силу на территории всего Евросоюза. Он содержит биометрическое фото, адрес прописки (в Польше), номер PESEL (аналог нашему ИНН) человека и много другой информации. Этот документ выдает воевода (губернатор) соответственно месту прописки кандидата в Польше.

Кто может претендовать на Карту czasowego (ВРЕМЕННОГО) pobytu?
Карту ВРЕМЕННОГО проживания могут оформлять: школьники, студенты, рабочие.

Для оформления Карты ВРЕМЕННОГО Побыту студенту необходимо наличие денежных средств на счету кандидата в размере суммы, которая покрывает затраты на год пребывания студента в Польше (эта сумма рассчитывается индивидуально и зависит от стоимости обучения и общежития) и предоставление перечня документов:
- заявление в 2-х экземплярах (wniosek). Бланк этого заявления лучше взять в конкретном воеводском управлении в отделе по делам иностранцев, куда будете подавать документы, так как бланки по форме часто меняются и могут немного отличаться в разных воеводствах. Несовершеннолетние студенты (которым не исполнилось 18 лет) должны подавать документы в присутствии одного из родителей, заявление также должно быть подписано этим родителем;
- действительный паспорт с визой (paszport), 1 полная ксерокопии паспорта;
- свидетельство о рождении (переведенное на польский язык*, перевод делается в Польше, стоимость перевода за одну страницу составляет порядка 35-40 злотых), копия свидетельства и перевода;
- 4 актуальных цветных фотографии (zdjęcia) размером 4,5 х 3,5 см, снятых в течение последних 6 месяцев на однородном светлом фоне, с хорошей резкостью, на которых отчётливо видны глаза и лицо от вершины головы до верхней части плеч; лицо должно занимать 70-80% снимка; фотография должна изображать человека, смотрящего перед собой, с открытыми глазами, не заслонёнными волосами, с естественным выражением лица и закрытым ртом;
- временная прописка (zameldowanie); студенты, проживающие в общежитиях, получают документ о прописке от администратора общежития. Студентам, которые снимают квартиру, следует обратиться в органы местной администрации с договором найма жилья и паспортом с просьбой о выдаче такого документа;
- договор о найме жилья (umowa najmu), в котором указана стоимость проживания;
- справка, подтверждающая факт обучения в вузе (zaświadczenie o przyjęciu na studia), берется в деканате, при этом обязательно нужно сказать, что документ берется для подачи в urząd на карту побыта, так как может существовать специальный бланк;
- подтверждение оплаты за обучение (potwierdzenie o uiszczenie opłat za studia) выдаваемое в отделе квестуры (бухгалтерии) ВУЗа; для учеников техникумов и школ – справка о том, что обучение без оплаты.
- медицинская страховка (переведенная на польский язык, если она оформлена в Украине (перевод делается в Польше) или страховка польской страховой компании); стоимость страховки в Польше от 600 злотых за год; в индивидуальных случаях требуют польскую страховку; копия страховки и перевода;
- справка из банка о наличии финансовых средств (wyciąg z konta bankowego); счет студента должен быть открыт в Польше. Это должен быть текущий счет, а не депозит!!!!!!!! Обращаем внимание: справку из банка могут попросить принести через какое-то время или же потребовать ее повторно.
Предоставленный список документов является основным, но при подаче документов у вас могут потребовать еще какой-либо дополнительный документ.
Стоимость работы по оформления Карты временного проживания и изготовлению пластика составляет 390 злотых (340 оплачивается сразу при подаче пакета документов и 50 при получении самой карты).

Важные моменты:
- максимальный срок, на который иностранцам может быть предоставлено разрешение на временное проживание, увеличен до 3 лет;
- первое разрешение для иностранцев, обучающихся в польских вузах, будет выдано на срок 15 месяцев (т.е. 1 год и 3 месяца). В ситуации, когда иностранец будет находиться в Польше меньше, чем 1 год, разрешение будет выдаваться на продолжительность учебного периода или курса обучения и дополнительно 3 месяца;
- студенты, подающие документы на продление срока пребывания по окончанию срока полученной в первый раз карты, могут получить разрешение на временное проживание сроком до 3 лет;
- студенты-выпускники польских ВУЗов, закончившие обучение и получившие диплом польского вуза, могут подавать заявление на разрешение на временное пребывание сроком до 1 года с целью поиска работы;
- подать документы на получения можно только лично;
- при подаче документов будут сняты отпечатки пальцев;
- получить карту временного проживания можно только лично.

Зачем нужно оформлять Карту Побыту?
1) Карта Побыту заменяет визу, продлевается на территории Польши;
2) Официально устроиться на работу можно только с Картой Побыту;
3) Если у студента будут пересдачи после летней сессии, то они назначаются на сентябрь. Документ для продления визы студент получает только после сдачи сессии, т.е. в конце сентября-начале октября, возвращается в Украину, продлевает визу и только после этого едет на учебу (на неделю-две позже начала занятий).
При наличии Карты Побыту визу продлевать не нужно!!!


Оберіть зручний спосіб зв'язку та отримайте відповіді на свої запитання максимально швидко

Viber

Telegram

Messenger

Whatsapp

Instagram

Studentway® - всі права захищено